Promocja LUXIO 5+1 gratis

Dokonaj zakupu 5 produktów marki LUXIO i otrzymaj 1 dodatkowy produkt gratis!
Podczas zamówienia w komentarzu napisz nazwę wybranego produktu który chcesz otrzymać gratis z listy poniżej.
Poniżej przedstawiamy listę produktów do wyboru jako gratis:

Regulamin promocji LUXIO 5+1 Gratis

I. Postanowienia wstępne. 

1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „5+1 szósty produkt gratis” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora (dalej również: „Regulamin”).
2. Organizatorem promocji „5+1 szósty produkt gratis” (dalej również: „Promocja”) jest ST Nails Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000627909, NIP: 7010596676, (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego KAYER.pl (dalej również: „Sklep”), dostępnego pod adresem URL: http://kayer.pl
4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji. 
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie z Promocji, w ramach której przy zamówieniu obejmującym łącznie co najmniej 5 (pięć) produktów LUXIO z oferty dostępnej pod linkiem: https://kayer.pl można wybrać  1(jeden) produkt gratis z listy dostępnej powyżej regulaminu.
2. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych.
3. Promocja obejmuje produkty znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu w czasie obowiązywania Promocji dostępne pod linkiem: https://kayer.pl.
4. Promocja trwa od 04.07.2023r. do 31.07.2023.
6. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktów podlegających podstawowych w liczbie umożliwiającej skorzystanie z promocji).
7. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
a. Dodać do koszyka 5 produktów marki LUXIO znajdujące się pod linkiem: https://kayer.pl – dokonać zakupu i opłacić (zawrzeć umowę sprzedaży towaru).
b. W szczegółach zamówienia należy dodać informację z nazwą wybranego produktu, który będzie jako 6 (szósty) produkt gratis, z listy produktów dostępnych powyżej tego regulaminu jako produkty gratis.8. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie, które Uczestnik ponosi w pełnej wysokości.
9. Promocja nie łączy się z przecenami oraz innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi oraz korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w innych promocjach., które obowiązują w Sklepie, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowi inaczej. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych obowiązujących u Organizatora.
10. W Czasie trwania Promocji, Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie.
11. Promocja nie obejmuje zamówień i zakupów hurtowych.
12. Uczestnik Promocji będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami i zasadami określonymi w regulaminie Sklepu, od umowy sprzedaży wszystkich produktów zakupionych w ramach Promocji.


III.Odstąpienie od umowy zakupu.
1. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotu części, lub całości zakupionych produktów, produkt otrzymany gratis podlega także zwrotowi.
2. Produkt otrzymany gratis nie podlega wymianie, zamianie na inny produkt ani zwrotowi.

IV. Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://kayer.pl/promocja-51-gratis/ wchodzi w życie od dnia 04.07.2022 roku.
2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. 3. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin obowiązują postanowienia Regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://kayer.pl/regulamin.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji.
b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
5. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie.
6. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży zawarte przed dokonaniem zmiany.